Profesionální vizážistka, líčení a poradenství


Služby

 • Líčení pro profesionální fotografie 1000kč (včetně lehké úpravy vlasů a lepení řas, služby možné pouze v salonu)
 • Denní líčení  500kč - jemné, jednoduché, decentní líčení včetně lehkého konturování
 • Večerní či plesové líčení 800kč - výraznější, kouřové líčení na večer včetně konturování či tekutých linek, možnost lepení řas 
 • Lepení řas 100-350kč dle typu a značky, řasy lze zahustit i velmi přirozenými řasy.
 • Společenský či plesový účes od 500-1500kč dle typu (pro nacenění lze zaslat fotografii účesu na mail)

 SVATEBNÍ SERVIS

 • Zkouška svatebního líčení 800kč
 • Zkouška svatebního účesu 700kč-1500kč (dle náročnosti)
 • Svatební líčení v den svatby 1000kč (dle náročnosti) v ceně matující papírky
 • Svatebí účes v den svatby   800kč-1500kč (dle náročnosti,kalkulace na přání po zaslání fotky účesu)
 
 • Svatební balíček EXCLUSIVE  3000KČ (svatební líčení zkouška, svatební účes zkouška, líčení v den svatby, svatební účes v den svatby) 
 • V balíčku jsou také zdarma MENŠÍ ozdoby do vlasů, vycpávky, sponky  a matující ubrousky na make-up.
 • Možnost lepení řas za cenu 150-350kč dle typu a značky
 • V ceně není doprava jelikož na svatby nedojíždím , služby jsou možné pouze u mě v salonu na Praze 9 v Horních Počernicích
 

ZAPŮJČENÍ CLIP-IN A PŘÍČESKŮ ZA 300KČ-500KČ (VRATNÁ KAUCE 500KČ-1000kč dle množství clip-in)

Možnost zakoupení vlasových doplňků,svatebních a plesových ozdob TAKTÉŽ na místě

 

Další svatební služby:

 •  
 • Líčení svatebčanů 500kč 
 • Česání svatebčanů 400kč -vyžehlení,natočení či foukání 
 • Výčes svatebčani 500-800kč
 

-----------------Objednávka služeb-----------------

Služby je nutné uhradit ihned po provedení práce!


Pozn.: Lze zakoupit dárkový poukaz na proměnu image.


Všeobecné obchodní podmínky

Smluvní strany souhlasí s níže uvedenými obchodními podmínkami zprostředkování a 
poskytování služeb fyzickou osobou Zdeňka Kabová Houžvičková-vizážistka. 
Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou 
uveřejněny na webových stránkách www.vizazistka-praha.cz, čímž je 
umožněno všem smluvním stranám jejich uložení či kopírování. 
 
 
 Úvodní ustanovení 
 
1.1 
Fyzická osoba Zdeňka Kabová Houžvičková vydává v souladu s ust. § 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního 
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „obchodní zákoník“) tyto Všeobecné 
obchodní podmínky (dále jen jako „obchodní podmínky“), jež jsou nedílnou součástí 
smlouvy uzavřené mezi: 
 
Zdeňka Kabová Houžvičková
se sídlem provozovny Salon Brilliance Keteňská 18, Praha 9,193 00
IČ: 69532371
Bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 35-8360090237/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C
(dále jen jako „Poskytovatel“) na straně jedné 
 
 
Objednatelem 
(dále jen jako „Objednatel“  na straně druhé 
 
 
popř. třetí osobou, v jejíž prospěch je smlouva uzavřena a která s ní projevila souhlas 
(dále jen jako „Příjemce“) na straně třetí 
 
1.2 
Poskytovatel provozuje služby (líčení, poradenství, plesové a svatební účesy atd.) popsané v 
nabídce Poskytovatele (dále jen jako „služba“ nebo „služby“) pro Objednatele, popř. 
Příjemce, na základě nákupu služby u Poskytovatele. Vzhledem k právnímu řádu České 
republiky se v těchto obchodních podmínkách rozlišuje Objednatel, který je tzv. spotřebitelem 
a Objednatel, který spotřebitelem není. Spotřebitelem je myšlena osoba, která při uzavírání a 
plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. 
 
1.3 
Tyto obchodní podmínky upravují pravidla pro poskytování služeb a taktéž pravidla pro 
vystavení a využívání tzv. Certifikátu na služby nebo balíčky služeb (dále jen jako 
„Certifikát“), Certifikátu ve vybrané finanční hodnotě ..
 
 1.4 
Objednáním služeb a Certifikátů potvrzuje objednatel, 
že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. 
 
1.5 

Písemná, emailová, faxová nebo telefonická objednávka služeb, Certifikátů představuje návrh Objednatele na uzavření smlouvy o poskytnutí služeb specifikovaných v objednávce. Přijetím objednávky (akceptací návrhu) ze strany poskytovatele vzniká smlouva mezi Poskytovatelem a Objednatelem. Je-li smlouva uzavřena ve prospěch třetí osoby, tj. Příjemce, stává se Příjemce oprávněnou osobou z uzavřené smlouvy okamžikem, kdy Příjemce projeví se smlouvou souhlas. Dokud Příjemce neprojeví se smlouvou souhlas, platí smlouva jen mezi Poskytovatelem a Objednatelem; do té doby má právo na plnění z uzavřené smlouvy Objednatel (totéž platí, pokud Příjemce souhlas se smlouvou odepře). 

 
1.6 
Na tyto obchodní podmínky je Objednatel dostatečným způsobem upozorněn před vlastním 
odesláním objednávky a kdykoli má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky 
tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy včetně kupní smlouvy. 
 
1.7 
Příjemce projevuje souhlas s těmito obchodními podmínkami projevením souhlasu s 
uzavřenou smlouvou o poskytnutí služby. Projevit souhlas s uzavřenou smlouvou a těmito 
obchodními podmínkami lze jak výslovně, tak konkludentně (souhlas se smlouvou a s těmito 
obchodními podmínkami projevuje Příjemce například i tím, že službu absolvuje nebo použije 
vystavený certifikát za účelem čerpání služby). 
 
Předmět smlouvy 
 
2.1 
Předmětem smlouvy o poskytnutí služeb, Certifikátů, Univerzálních certifikátů nebo Kreditů 
uzavřené mezi Poskytovatelem a Objednatelem je závazek Poskytovatele zajistit dodání 
objednaného a závazek Objednatele zaplatit Poskytovateli za poskytnutí těchto služeb, 
Certifikátů cenu podle aktuálního ceníku 
Poskytovatele, který je k dispozici na webových stránkách Poskytovatele www.vizazistka-praha.cz
 
2.2 
Objednávka zadaná Poskytovateli osobně, poštou, telefonicky, faxem nebo emailem 
představuje návrh Objednatele na odebrání služeb, Certifikátů specifikovaných v objednávce, za podmínek v ní a v těchto obchodních podmínkách 
uvedených. 
 
Poskytnutí služeb 
 
3.1 
Poskytovatel je povinen po zaplacení objednané služby poskytnout objednané služby v 
dohodnutém rozsahu, kvalitě, v lokalitě a v termínu uvedeném při objednání služeb či objednání se třetí osobou (obdarovaným) telefonicky,osobně či mailem. 
 
3.2 
Objednané služby budou poskytnuty osobě uvedené při objednávce služby. 
 
3.3 
Osoba, které má být služba poskytnuta, je povinna seznámit se s obsahem těchto obchodních 
podmínek i dodatečných informací. Tato osoba je povinna sama posoudit, zda je zdravotně a fyzicky způsobilá k bezpečnému zvládnutí vybrané služby. Veškerých služeb se každý účastní výlučně na své vlastní riziko. 
 
3.4 
Osoba, které má být služba poskytnuta, je povinna dostavit se ve sjednaném termínu na místo 
poskytnutí služby. 
 
Certifikát 
 
4.1 
Objednatel je oprávněn online, poštou, telefonicky, osobně, faxem nebo emailem objednat u 
Poskytovatele zakoupení Certifikátu. V této objednávce je Objednatel povinen uvést 
minimálně následující údaje: 
• kontaktní údaje Objednatele (jméno a příjmení, bydliště, jde-li o podnikatele obchodní 
firmu nebo nemá-li obchodní firmu název, pod kterým podniká, sídlo nebo místo 
podnikání a identifikační číslo podnikatele, telefon a email); 
• službu nebo služby, které bude Certifikát obsahovat – Objednatel je oprávněn zvolit 
služby z nabídky uvedené na webu www.vizazazistka-praha.cz/sluzby; 
 
4.2 
Poskytovatel je povinen po zaplacení Certifikátu dodat jej Objednateli. Certifikát musí 
obsahovat minimálně následující údaje: kód certifikátu a název objednané služby. Certifikát, 
který neobsahuje všechny výše uvedené náležitosti, je neplatný. 
 
4.3 
Spolu s certifikátem budou Objednateli dodány dodatečné informace obsahující informace o 
objednané službě a kontaktní údaje pro rezervaci termínu čerpání služeb. 
 
4.4 
Certifikát je jednorázový a po využití všech služeb se stává neplatným. 
 
4.5 
Certifikát je volně přenosný na jinou osobu, přičemž převádějící je povinen tuto osobu řádně 
informovat o všech právech a povinnostech plynoucích ze smlouvy, která byla uzavřena s 
Poskytovatelem. 
 
4.6 
Objednatel nebo Příjemce má právo vybrat si z nabídky Poskytovatele jinou službu v nabídce 
Poskytovatele, která odpovídá nebo je nižší než původní cena zakoupené služby, přičemž 
nemá nárok na vrácení případného rozdílu v cenách obou služeb. 
 
4.7 
Objednatel nebo Příjemce má právo vybrat si z nabídky Poskytovatele jinou dražší službu než 
je původní cena zakoupené služby na certifikátu a doplatit rozdíl v cenách služeb na místě 
čerpání služby. 
 
4.8 
V případě, že Objednatel služby chce zaplatit cenu služby nebo její část prostřednictvím 
Certifikátu, je Objednatel povinen v objednávce termínu služby vždy uvést kód Certifikátu, 
který je na něm uveden. 
 
4.9 
Certifikát není směnitelný za peníze. 
 
Univerzální certifikát 5.1 
Objednatel je oprávněn poštou, telefonicky, osobně, faxem nebo emailem objednat u 
Poskytovatele zakoupení Univerzálního certifikátu. V této objednávce je Objednatel povinen 
uvést minimálně následující údaje: 
• kontaktní údaje Objednatele (jméno a příjmení, bydliště, jde-li o podnikatele obchodní 
firmu nebo nemá-li obchodní firmu název, pod kterým podniká, sídlo nebo místo 
podnikání a identifikační číslo podnikatele a telefon a email); 
• hodnota Univerzálního certifikátu – Objednatel je oprávněn zvolit jakoukoliv hodnotu v 
rozmezí – 400,- Kč až 10.000,- Kč. Hodnota Univerzálního certifikátu představuje 
kupní cenu, za kterou je možné jej u Poskytovatele koupit a zároveň představuje 
hodnotu, za kterou je možné čerpat u Poskytovatele služby v jejich ceníkových cenách 
uvedených na www.vizazistka-praha.cz; 
 
5.2 
Po zaplacení celé kupní ceny Univerzálního certifikátu je Poskytovatel povinen dodat jej 
Objednateli. Univerzální certifikát musí obsahovat minimálně následující údaje: kód 
Univerzálního certifikátu, hodnota Univerzálního certifikátu v korunách českých. 
 
5.3 
V případě, že Objednatel služby chce zaplatit cenu služby nebo její část prostřednictvím 
Univerzálního certifikátu, je Objednatel povinen v objednávce termínu služby vždy uvést kód 
Univerzálního certifikátu, který je na něm uveden. 
 
5.4 
V případě využití služby Poskytovatel sníží hodnotu Univerzálního certifikátu Objednatele o 
cenu objednané služby. Zbývající hodnota Univerzálního certifikátu může být Objednatelem 
využita při další objednávce služby u Poskytovatele, a to až do doby uplynutí doby platnosti 
Univerzálního certifikátu. 
 
5.5 
V případě nižší hodnoty Univerzálního certifikátu než je objednaná služba, Objednatel nebo 
Příjemce doplatí rozdíl v cenách hotově, platební kartou nebo případně dalšími možnostmi, na 
které se předem informoval. 
 
5.6 
Univerzální certifikát není směnitelný za peníze. 
 
Podmínky užívání a využívání Certifikátů a Univerzálních certifikátů 
6.1 
V případě ztráty, odcizení či zničení platného tištěného Certifikátu či Univerzálního 
certifikátu je Objednatel (příp. Příjemce) povinen bez zbytečného odkladu toto písemně 
ohlásit Poskytovateli. Poskytovatel neodpovídá za užití certifikátu či Univerzálního certifikátu 
neoprávněnou osobou, pokud mu jeho ztráta či odcizení nebyla písemně ohlášena dle 
předcházející věty. Objednatel (příp. Příjemce) má právo na vydání opisu platného certifikátu 
i Univerzálního certifikátu, jehož ztráta, odcizení či zničení bylo Poskytovateli řádně a včas 
písemně ohlášeno tak, jak je uvedeno výše v tomto odstavci 5.4. Vydání opisu certifikátu i 
Univerzálního certifikátu je zpoplatněno částkou 350,- Kč. 
 
6.2 
Závazek Poskytovatele dodat Objednateli Certifikát, Univerzální certifikát a dodatečné 
informace je splněn jejich doručením do místa dodání. Místem dodání je místo takto uvedené 
Objednatelem v jeho objednávce. Za doručení certifikátu, Univerzálního certifikátu a 
dodatečných informací Objednateli se považuje jejich převzetí Objednatelem nebo jinou oprávněnou osobou zdržující se v době doručení na místě dodání. Poskytovatel neodpovídá za 
převzetí zásilky v místě dodání neoprávněnou osobou. Objednatel je povinen svým podpisem 
potvrdit převzetí od dopravce. 
 
6.3 
Doba platnosti certifikátů je vždy uvedena na certifikátech, není-li uvedena je platnost 12 
měsíců od data jeho vystavení, které není delší než 7 dní od jeho objednání Objednatelem. 
Poskytovatel může prodloužit dobu platnosti certifikátu i Univerzálního certifikátu na základě 
písemné žádosti Objednatele (popř. Příjemce) doručené Poskytovateli před dnem ukončení 
doby platnosti certifikátu či Univerzálního certifikátu. Prodloužení doby platnosti Certifikátu 
nebo Univerzálního certifikátu o 6 měsíců je zpoplatněno částkou 350,- Kč (slovy: tři sta 
padesát korun českých). Po uplynutí doby platnosti certifikátu již nelze platnost certifikátu 
prodloužit. Certifikát i Univerzální certifikát jsou po uplynutí doby platnosti neplatné; 
Objednatel ani Příjemce nemá v takovém případě nárok na vrácení zaplacené částky (a to ani 
její části) ani na vydání náhradního certifikátu či Univerzálního certifikátu. 
 
6.4 
V souladu s bodem 7.1 a 7.2 je Objednatel (popř. Příjemce); držitel Certifikátu nebo 
Univerzálního certifikátu povinen rezervovat si termín s dostatečným předstihem s ohledem 
na platnost Certifikátu nebo Univerzálního certifikátu. Poskytovatel nenese vinu na případné 
nemožnosti Certifikát nebo Univerzální certifikát využít z důvodu plné kapacity provozoven 
Poskytovatele. 
 
Platební podmínky 
7.1 
Při objednávkách online na webu www.vizazistka-praha.cz je možné pro úhradu Certifikátů a 
Univerzálních certifikátů použít tyto platební možnosti: 
- Platba hotově na dobírku při převzetí kurýrem 
- platba předem převodem na účet
 
7.2 
Při objednávkách jiným způsobem než online u objednávky Certifikátů a Univerzálních 
certifikátů lze použít tyto platební možnosti: 
- Platba hotově na dobírku při převzetí kurýrem 
 
7.3 
Při objednávkách online na webu www.vizazistka-praha.cz je možné pro úhradu služeb použít tyto 
platební možnosti: 
 
 
 
7.4 
Při objednávkách jiných než online (telefonicky, emailem, poštou, osobně, faxem) nebo 
zvolením možnosti "platby na místě" při objednávce služeb online je možné pro úhradu služeb 
použít tyto platební možnosti 
- hotově 
- Certifikátem 
- Univerzálním certifikátem 
  
 
Rezervace termínu čerpání služeb a místa poskytnutí služby a stornopoplatky
8.1 
Objednatel nebo Příjemce je povinen provést rezervaci termínu čerpání služby a místa 
poskytnutí služby s dostatečným časovým předstihem, aby byl Poskytovatel schopen 
poskytnutí služby zajistit (dále jen jako „rezervace“). Rezervaci je nutné provést minimálně 1 
týden před samotným dnem čerpáním služby, pokud není uvedeno jinak v dodatečných 
informacích (dále jen jako „doba předstihu“). Jakmile již začala plynout doba předstihu, 
Poskytovatel je v takovém případě oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy a ponechat si 
celou již zaplacenou cenu služby. Rezervace je závazná, nestanoví-li tyto obchodní podmínky 
jinak. 
 
8.2 
Objednatel i Příjemce mají právo bezplatně zrušit termín rezervace nejpozději 1 den (více jak 
24h předem) před rezervovaným dnem poskytnutí služby a sjednat náhradní termín. 
 
8.3 
Požádá-li Objednatel nebo Příjemce o změnu termínu rezervace ve lhůtě kratší než 1 den 
(méně než 24h) před rezervovaným dnem poskytnutí služby, a Poskytovatel tento návrh na 
změnu smlouvy bude akceptovat, je v takovém případě Objednatel nebo Příjemce povinen 
uhradit Poskytovateli 30% ceny objednané služby. Nebude-li Poskytovatel akceptovat návrh 
na změnu termínu, je Poskytovatel oprávněn požadovat zaplacení 100% ceny objednané 
služby. 
 
8.4 
Pokud se osoba, které má být služba poskytnuta, nedostaví ve sjednaném termínu na místo 
poskytnutí služby, je služba považována za řádně poskytnutou a Poskytovateli za ni náleží 
cena v plné výši. 
 
8.5 
Zruší-li Poskytovatel termín rezervace ve lhůtě kratší než 1 den před rezervovaným dnem 
poskytnutí služby, zavazuje se Poskytovatel bez zbytečného odkladu po zrušení termínu 
rezervace sjednat náhradní termín podle požadavků osoby, které má být služba poskytnuta a 
uskutečnit službu v náhradním termínu bezplatně, tj. bez nároku na zaplacení ceny služby. 
 
8.6 
Pokud je osoba, které má být služba poskytnuta, mladší 15 let, má povinnost zajistit si 
doprovod osoby starší 18 let. Pokud je osoba, které má být služba poskytnuta, mladší 18 let, 
ale starší 15 let, má povinnost zajistit si souhlas svého zákonného zástupce. V opačném 
případě nemá Poskytovatel povinnost službu poskytnout; v těchto případech platí ujednání 
uvedené v čl. 8 odst. 8.5 těchto obchodních podmínek. 
 
Změna objednané služby 
9.1 
Objednatel (příp. Příjemce) má právo na výměnu objednané služby, certifikátu nebo 
Univerzálního certifikátu bez uvedení důvodů do 14ti dnů od objednání. V případě, že bude 
cena nově vybrané služby, Certifikátu nebo Univerzálního certifikátu vyšší, je Objednatel 
(příp. Příjemce) povinen doplatit rozdíl mezi cenou nově vybrané služby a cenou již zaplacené „staré“ služby. V případě, že bude cena nově vybrané služby nižší, má Objednatel právo na 
vrácení rozdílu mezi cenou již zaplacené „staré“ služby a cenou nově vybrané služby. Objednatel příp.příjemce nemá právo na vrácení peněz uhrazených za certifikát na služby.
 
9.2 
Objednatel (příp. Příjemce) má právo na výměnu objednané služby bez uvedení důvodů ve 
lhůtě, která začíná běžet 15. dnem od data vystavení certifikátu a pouze v případě, že bude 
cena nově vybrané služby vyšší, je Objednatel (příp. Příjemce) povinen doplatit rozdíl mezi 
cenou nově vybrané služby a cenou již zaplacené „staré“ služby. 
 
10 
Odstoupení od smlouvy 
 
10.1 
Poskytovatel je oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy v případech uvedených v těchto 
obchodních podmínkách. Poskytovatel je oprávněn od uzavřené smlouvy odstoupit v případě 
podstatného porušení uzavřené smlouvy Objednatelem (příp. Příjemcem). V případech 
podstatného porušení uzavřené smlouvy Objednatelem (příp. Příjemcem) zůstává veškeré 
zaplacené plnění Poskytovateli. 
 
10.2 
Objednatel (příp. Příjemce) má právo odstoupit od uzavřené smlouvy v následujících 
případech: 
1. v případě podstatného porušení uzavřené smlouvy Poskytovatelem; 
2. v případech uvedených v těchto obchodních podmínkách; 
3. Objednatel, který je spotřebitelem, má právo dle § 53 odst. 7 zákona č. 40/1964 Sb., 
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 
dní od převzetí plnění, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na 
dálku (internet, e-mail, telefon), a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. 
Rozhodne-li se Objednatel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit 
Poskytovateli nejpozději 14. den od převzetí certifikátu. Kromě případů, kdy je 
odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže Objednatel, který je spotřebitelem 
odstoupit podle uvedeného zákonného ustanovení od smluv (i) na poskytování služeb, 
jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od 
převzetí certifikátu, (ii) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách 
finančního trhu nezávisle na vůli Poskytovatele, (iii) na dodávku zboží upraveného 
podle přání Objednatele, který je spotřebitelem nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které 
podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, (iv) na dodávku audio a video 
nahrávek a počítačových programů, porušil-li Objednatel, který je spotřebitelem jejich 
originální obal, (v) na dodávku novin, periodik a časopisů, (vi) spočívajících ve hře 
nebo loterii. 
 
10.3 
Odstoupení od smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran se provádí písemně a je třeba ho 
doručit ostatním smluvním stranám nejpozději do sedmi (7) dnů od skutečnosti, která je 
důvodem k odstoupení od smlouvy. 
 
11 
Reklamační řád 
11.1 
Nesplní-li Poskytovatel povinnosti vyplývající z uzavřené smlouvy řádně a včas, může 
Objednatel (příp. Příjemce) uplatnit své právo na reklamaci služby u Poskytovatele. 
Reklamace musí být učiněna u Poskytovatele písemně (emailem, poštou, nebo faxem) bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce ode dne poskytnutí služby. 
 
11.2 Poskytovatel se zavazuje rozhodnout o přijaté reklamaci do 7 pracovních dnů. Do této lhůty se 
nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace bude vyřízena bez 
zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne přijetí reklamace. Tuto lhůtu lze prodloužit 
pouze se souhlasem Objednatele (příp. Příjemce). Po uplynutí této lhůty má Objednatel i 
Příjemce právo na odstoupení od uzavřené smlouvy nebo na slevu z ceny služby. 
 
11.3 
Poskytovatel vydá osobě, která uplatnila reklamaci písemné potvrzení o tom, kdy k uplatnění 
reklamace došlo, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení je požadován. Dále 
Poskytovatel vydá takové osobě potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a pro případné 
zamítnutí reklamace Poskytovatel vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. 
 
12 
Ochrana a nakládání s osobními údaji 
12.1 
Poskytovatel je povinen nakládat s osobními údaji Objednatele i Příjemce ve smyslu 
příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Veškeré osobní údaje jsou využívány 
výhradně pro potřeby poskytnutí nebo zprostředkování služeb Poskytovatelem a vystavení 
Univerzálního certifikátu a nejsou poskytovány třetím osobám. 
 
12.2 
Objednatel i Příjemce výslovně souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 
480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů 
(zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, 
Poskytovatelem na adresu jeho elektronické pošty. 
 
13 
Závěrečná ustanovení 
13.1 
Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravené v uzavřené smlouvě a v těchto 
obchodních podmínkách se řídí obchodním zákoníkem. 
 
13.2 
Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2014